דמו תקציב בנייה חינם 03-9440467

אישור תחילת עבודות בניה ושיפוץ בית

מורן יוסיאן
עו״ד מקרקעין, שותף מנהל בונים בית
דצמבר 14, 2023 מדריכי בניה

האם היתר בניה מהווה אישור תחילת עבודות?

איזה יופי! טרחנו והשקענו והנה קיבלנו את היתר הבניה מהוועדה המקומית ועכשיו נוכל להתחיל לבנות. אבל! האם היתר בניה מהווה אישור תחילת עבודות? מהן דרישות הוועדה המקומית לגבי הוצאת אישור תחילת עבודות? איך נכין את עצמנו מראש לדרישות האלו? כיצד הכנה מראש תחסוך לנו זמן, כסף וגם עוגמת נפש? גם בנושא זה בונים בית עושה עבורכם סדר בבירוקרטיה. האם היתר בניה מהווה אישור התחלת עבודות בניה? לא! על-מנת לקבל אישור תחילת עבודות (צו תחילת עבודות) עלינו להגיש לוועדה המקומית מסמכים שונים הכוללים  בקשות, טפסים, תצהירים ואישורים נוספים.

 • התחלת עבודות בניה מחייבת קבלת אישור תחילת עבודות חתום על ידי מחלקת הפיקוח בוועדה המקומית
 • התקנות קובעות שיש חובה לבצע ביקורות בניה בשלבים מסוימים על ידי האחראי לביקורת על הביצוע מטעמכם

הערה: עבור פרויקט שיפוץ שאינו כולל תוספת בניה ושאינו מצריך הוצאת היתר, מאמר זה אינו רלוונטי משום שבפרויקטים אלו לא נדרש להוציא אישור תחילת עבודות.

מעוניינים בניהול פרויקט מקצועי של בונים בית? פנו אלינו לתיאום דמו ייעוץ ראשוני חינמי!

  שדה חובה

  שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

  חיזרו אליי

  טיפ בונים בית: דאגו לברר מול הועדה המקומית מהן הדרישות העדכניות ביחס להוצאת אישור תחילת עבודות עוד קודם למינוי אדריכל – ודאו שהצעות המחיר של האדריכלים כוללות התייחסות ולקיחת אחריות ביחס למינוי אחראי לביקורת על הביצוע. בהזדמנות זו, ללא קשר, דאגו לברר מול הוועדה המקומית מהן הדרישות ביחס להוצאת טופס 4 ותעודת גמר (טופס אכלוס)? מה גובה אגרות הבניה וההיטלים שתדרשו לשלם לוועדה המקומית כולל היטלי פיתוח (תיעול וסלילה)? מה גובה דמי ההקמה שתדרשו לשלם לתאגיד המים? האם צפויה לחול עליכם חובת תשלום היטל השבחה? ואם כן, כמה תצטרכו לשלם עבור היטל ההשבחה?

  איזה מסמכים צריך כדי לקבל אישור תחילת עבודות באתר?

  כדי לפשט את הדברים, ערכנו עבורכם טבלה ובה נפרט את המסמכים הדרושים לצורך קבלת אישור תחילת עבודות כולל תיאור של כל מסמך, מי הגורם המוסמך לחתום? איזה גורם ניתן למנות? באלו תנאים והגבלות? איזה מסמכים יהיה עלינו לצרף?

  * שימו לב שניתן בהקלקה על מספר הטופס בטבלה לצפות בטפסים לדוגמה

  הערה: יש להגיש את המסמכים לקבלת אישור תחילת עבודות לוועדה המקומית – לרוב נקבל את דרישת המסמכים בדואר אלקטרוני. מספור המסמכים תואם למספור מנהל התכנון אך יתכן שבוועדה המקומית המסוימת המספורים יהיו שונים. חשוב גם כן לדעת שיש הבדלים בין ועדה לוועדה מבחינת הדרישות והתנאים למתן אישור תחילת עבודות.

  מספר מסמך

  תיאור המסמך מי חותם מי מתמנה תנאים והגבלות

  הערות

  ג1

  טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע בעל ההיתר יש למנות אדריכל רשום או מהנדס רשום וכשמדובר במבנה פשוט, הנדסאי רשום.

   

  לא ניתן למנות כאחראי לביקורת על הביצוע  את האחראי לביצוע שלד המבנה.

   

  יש לוודא שמינוי זה מצוי באחריות אדריכל הפרויקט כחלק מההתקשרות מולו

  ג3

  טופס הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד

  בעל ההיתר או הקבלן רשום יש למנות אדריכל רשום או מהנדס רשום וכשמדובר במבנה פשוט, הנדסאי רשום. לא ניתן למנות כאחראי לביצוע שלד את האחראי לביקורת על הביצוע.

   

  יש לוודא שמינוי זה מצוי באחריות בעל ההיתר או הקבלן הרשום.

  ג4

  טופס הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבניה או העבודה בעל ההיתר יש למנות קבלן רשום בסיווג הנדרש.

  מינוי זה נמצא באחריות בעל ההיתר.

  ג6 טופס הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע אדריכל רשום או מהנדס רשום וכשמדובר במבנה פשוט, הנדסאי רשום. לא ניתן למנות כאחראי לביקורת על הביצוע  את האחראי לביצוע שלד המבנה. ניתן למנות לאחראי לביקורת על הביצוע את עורך הבקשה (אדריכל הפרויקט) או מתכנן השלד או גורם רשום אחר.
  יש לצרף למסמך ג6 תעודת אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או תעודת מהנדס רשום או תעודת הנדסאי במבנה פשוט על שם האחראי לביקורת על הביצוע

  ג8

  טופס הצהרת אחראי לביצוע שלד אדריכל רשום, מהנדס רשום וכשמדובר במבנה פשוט הנדסאי רשום – באחריות הקבלן למנות גורם מטעמו אשר עומד בתנאים. לא ניתן למנות כאחראי לביצוע שלד את האחראי לביקורת על הביצוע. יש לצרף מסמכים

   

  ניתן למנות לאחראי לביצוע שלד את מתכנן השלד או אדריכל רשום, מהנדס רשום וכשמדובר במבנה פשוט הנדסאי רשום מטעם הקבלן

  יש לצרף למסמך ג8 תעודת אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או תעודת מהנדס רשום או תעודת הנדסאי במבנה פשוט על שם האחראי לביצוע שלד הבניין

  ג9

  טופס הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודות

  1.       קבלן

  2.       עו”ד לאימות חתימה

  יש לצרף מסמכים

  יש לצרף למסמך ג9 העתק רישיון קבלן רשום בתוקף בסיווג מתאים לביצוע העבודות

  ג10

  טופס הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין     האחראי לביקורת על הביצוע שמונה על-ידי בעל ההיתר לפי הודעת המינוי ג1 יש לצרף מסמכים

  יש לצרף למסמך ג10:

  • טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר (נספח מס 1 נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה)
  • אישור התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין

  ג12

  אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין מודד יש לצרף מסמכים

  יש לצרף למסמך ג12:

  • העתק רישיון מודד מוסמך בתוקף
  • קובץ מדידה בפורמט DWG ו – DWF הכולל את סימון מתווה המבנה – ייערך בהתאם להנחיות מפ”י

  ג13

  טופס בקשה לאישור תחילת עבודות     האחראי לביקורת על הביצוע שמונה על-ידי בעל ההיתר לפי הודעת המינוי ג1 יש לצרף מסמכים

  יש לצרף לטופס הבקשה (לפי דרישה) את המסמכים הבאים:

  • אישור התקשרות עם מעבדת תקנים מאושרת לביצוע בדיקות לפי דרישה כגון בטונים, אינסטלציה וכולי ( יש מחיר שלנו עבור קהילת בונים בית מאיזוטסט)
  • קובץ תוכנית ארגון אתר
  • תוכנית הסדרי תנועה זמניים מאושרת על-ידי הגורם המוסמך בוועדה.
  • תצהיר גידור של האתר שלכם ותמונות להוכחה
  • אישור על תיאום תשתיות

  מהן דרישות הוועדה לאישור תחילת עבודות בניה 

  • ביצוע תוכנית הסדרי תנועה זמניים
  • הקמת גדר היקפית מאיסכורית אטומה בגובה 2.00 מטרים
  • הצבת שלט אתר בניה בהתאם להנחיות המרחביות
  • סיור נציג מחלקת הפיקוח על הבניה באתר
  • הצבת מכולת פסולת באתר

  תיתכן דרישת מסמכים ותנאים נוספים בהתאם לפרקטיקה הנוהגת בוועדה המקומית המסוימת.

  טיפ בונים בית: ישנם אדריכלים ומתכנני שלד שאינם מעוניינים להתמנות כגורם האחראי לביקורת על הביצוע, בשל האחריות שחלה ביחס למינוי זה, והמשמעות הנה שתדרשו לשלם לגורם אחר שיסכים לקחת על עצמו את האחריות לזה. מעבר לעניין הכספי, חשוב שהגורם האחראי לביקורת על הביצוע יכיר את הפרויקט ולכן! וודאו מראש שהדבר מצוי באחריות אדריכל הפרויקט בין אם יתמנה בעצמו ובין אם ימנה גורם אחר מטעמו. בנוסף, במסגרת התקשרותכם עם מתכנן השלד (הקונסטרוקטור), סכמו עמו שמחובתו להתמנות כגורם האחראי לביצוע שלד.

  מינוי אחראי לביקורת על הביצוע 

  החלק שלרוב בעייתי בנושא של אישור תחילת עבודות זה עניין מינוי האחראי לביקורת על הביצוע  – מה עושים במקרה שהאדריכל אינו מוכן להתמנות או למנות גורם אחראי לביקורת על הביצוע?

  במקרה זה יעמדו בפניכם שתי ברירות – 1. לדרוש ממתכנן השלד להתמנות כגורם האחראי לביקורת על הביצוע בתנאי שאין כוונה למנותו כגורם האחראי לביצוע שלד. 2. למנות גורם מוסמך אחר שעונה לתנאים בתמורה לתשלום נוסף.

  טיפ בונים בית: סכמו מראש עם הקבלן הרשום שבאחריותו לדאוג למינוי הגורם האחראי לביצוע שלד, גורם מטעמו.

  טיפ בונים בית: ודאו מראש עם קבלן הבניה שברשותו תעודת קבלן רשום בתוקף ובסיווג המתאים לביצוע העבודות.

  הנחיות לקבלת אישור תחילת עבודות 

  זכרו! ידע מוקדם והכנה מראש יחסכו לכם כסף, הרבה כסף, כאב ראש ועוגמת נפש!

  1. עם קבלת ההיתר יש להתחיל בתהליך האישור לתחילת עבודות
  2. את הבקשה מגישים על ידי האחראי לביצוע הביקורת
  3. ממלאים טפסים, מחתימים ומשגרים לוועדה

  איזה טפסים צריך לאישור תחילת עבודות בניה

  1. טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
  2. טופס הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד
  3. טופס הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבניה או העבודה
  4. טופס הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע – ראו דרישת צירוף מסמכים בטבלה למעלה
  5. טופס הצהרת אחראי לביצוע שלד – ראו דרישת צירוף מסמכים בטבלה למעלה
  6. טופס הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודות – ראו דרישת צירוף מסמכים בטבלה למעלה
  7. טופס הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין – ראו דרישת צירוף מסמכים בטבלה למעלה
  8. אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין – ראו דרישת צירוף מסמכים בטבלה למעלה
  9. טופס בקשה לאישור תחילת עבודות – ראו דרישת צירוף מסמכים בטבלה למעלה

  מצאתם טעות במאמר? שתפו אותנו על-מנת שנשפר.

   

  לייעוץ תקציב בניה ראשוני חינם
  צ'אט מומחים
  בונים בית
  כניסה לפרופיל אישי
  זכור אותי
  כניסה לחשבון

  על ידי התחברות או יצירת חשבון אתם מסכימים עם תנאי השימוש והצהרת הפרטיות שלנו

  רוצים להצטרף לקהילת בונים בית?
  התחברות עם:
  הצטרפות לקהילה
  מצטרפים ומקבלים
  לוח פעילות לפי שלבי בניה או שיפוץ
  צירוף לקבוצת וואטסאפ איזורית
  הטבות בלעדיות לחברי קהילה
  שדה חובה
  שדה חובה נא להזין מינימום 10 ספרות
  שדה חובה אימייל שגוי
  על הסיסמה להכיל לפחות: 8 תווים אות 1 גדולה מספר
  הרשמה לניוזלטר
  צור חשבון

  על ידי התחברות או יצירת חשבון אתם מסכימים עם תנאי השימוש והצהרת הפרטיות שלנו

  כבר רשומים באתר?
  שכחתם את הסיסמה?
  אין בעיה. רשמו כתובת דוא”ל ונשלח אליכם לינק לאיפוס סיסמה.
  איפוס סיסמה
  נזכרת בסיסמתך?
  לקוח יקר,
  יש לאמת את הנייד שלך ושם מלא.
  שדה חובה
  שדה חובה נא להזין מינימום 10 ספרות

  קראתי ואני מאשר את התקנון

  שלח קוד אימות
  בונים בית פועלת בשביל לבחור בקפידה את אנשי המקצוע המומלצים ולאפשר לך להינות מספק בעל המלצות וניסיון לפרויקט שלך.
  כבר רשומים באתר?
  רוצים להצטרף לקהילת בונים בית?
  לקוח יקר,
  קוד האימות נשלח לנייד שלך:
  קוד האימות שקיבלתי הוא:
  שדה חובה
  שליחה ביטול
  לא קיבלת קוד אימות? לשלוח שוב